Relger - Native Sweden Open 2019

Sportsmannaanda:

Korrekt och trevligt uppförande i kamratanda samt att hålla sig till regelverket.

Säkerhet:

Den fiskande ska se till att han har en försäkring som gäller.

Alla deltagare skall vara nyktra under samtliga tävlingsmoment. 

Arrangören är utan ansvar för olycka och skador på person och utrustning som kan drabba deltagarna under tävlingen och i samband med tävlingen.

Nummerbricka eller liknande skall hämtas på morgonen och innehas under hela den tiden fiske pågår. När fisket är avslutat skall nummerbrickan återlämnas som ett bevis på att du är åter. Om detta inte görs kommer sökning av den person vars bricka inte är återlämnad inledas. 

Fiskare måste ha en krokavbitare med sig.

Kajaken skall vara lämpad för framfart i skärgårdsmiljö och uppfylla övriga specifikationer gällande flytetyg enligt gällande sjöregler. 

Tävlingsledningen har rätt att avhysa kajaker som inte uppfyller tävlingsledningens krav. Vid osäkerhet kontakta tävlingsledningen.

Varje deltagare måste ha flytväst, flytjacka eller flytoverall på sig under hela tävlingen.

Kajaken skall vara utrustad med kompass, mobiltelefon med täckning på gällande vatten.

Det kommer att finnas en hjälpbåt som främst är till för ev nödsituationer men också för assistans av fotande av en +100cm gädda. Telefon-nummer meddelas på tävlingsdagen.

 (Det är alltid tillåtet att bryta mot reglerna om det gäller att rädda livet på en kollega i nöd!)

 Allmänt:

Om två fiskare har exakt samma cm efter tävlingen så skall dessa särskiljas enligt följande modell

a) Den som har längsta gäddan (bara den längsta av tre möjliga). 

Om resultatet fortfarande är lika gäller b)

b) Den som har längsta abborren (bara den längsta av tre möjliga). 

Det är inte tillåtet att börja fiska innan tävlingsstart eller att fortsätta fiska efter tävlingsslut. Det är heller inte är tillåtet att anmäla en fisk som inte fångats inom tävlingsområdet, mellan tävlingsstart och -stop under tävlingsdagen.

Kajak med elmotor/motor/segel får ej användas.

Samling och genomgång före start är obligatorisk närvaro på. Eventuella lokala regler kan förekomma och de tävlande skall då informeras om detta.

Vid försenad ankomst kommer bestraffning att ske med 1cm per minut. Om förseningen är mer än 15 minuter så kommer den tävlande att bli diskvalificerad i hela tävlingen. 

Minimimått kommer inte att tillämpas, all den fisk som fångas som vi vill räkna med i tävlingen skall fotograferas på avsedd mätbräda. Fotografiet måste vara tydligt och nummerbrickan måste också finnas med och vara tydlig. Efter fotograferingen så skall fisken återutsättas på ett säkert sätt.

I tävlingen kommer vi att räkna 6 fiskar totalt enligt följande: Abborre (3st), Gädda (3st). 

Den tävlande ansvarar för fiskens välmående.

Egen mätbräda får användas, rekommenderas, uppvisas innan till tävlingsledningen.

Fiskemetoder:

Endast handredskap i form av spö och rulle och artificiella beten. Vi tillåter inte användande av levande eller dött bete, långrev, utterbräda, dra not etc.

All fisk måste fångas och landas från inuti kajaken.

Man får fiska med ett till två spön samtidigt, dock inte fler.

En tävlande fiskar sina egna fiskar i sin egna kajak och fotar sina egna fiskar och lämnar in foton på sina egna fiskar. Man tävlar Mao individuellt med sin egna kajak med sina egna fångster.

All mätning måste ske på vattnet i kajaken. Hjälp från medtävlanden är tillåtet, dock måste fotograferingen ske med den tävlandes egen kamera/Mobil. Hjälpbåt ok.

Vi ska hålla ett avstånd på minst 30m mellan de tävlande. Detta gäller inte för tävlingsledningen.

Hjälp från utomstående som inte är med i tävlingen, är inte tillåtet. (Gäller ej hjälpbåt).

Fotografering:

Rapportering av fångsterna sker efter tävlingens slut.

Minneskort ska vara tömd innan tävlingen startar.

Innan starten tar man en bild på sig själv och med någon från tävlingsledningen.

Fångst skall fotograferas mot mätbrädans graderingsskala med fiskens mun vid 0-strecket och total längd tydligt synlig vid stjärtfenan på digitalfotografiet. Obs! Vid ankomstanmälan innan tävlingen kan digitalkamera samt medföljande kablage och/eller minneskort kontrolleras.

När ni lämnar in fångstbilder och övriga bilder så ger ni tävlingsledningen rätt att använda dom i marknad föringssyfte. Ni äger fortfarande bilderna och ger oss enbart rätt att använda dem i egen marknadsföring. 

Mobiltelefon får användas som kamera. Ej tillåtet att kommunicera med andra med hjälp av telefonen. 

Bilden måste vara tydlig och markeringarna på mätbrädan måste kunna avläsas.

Hela fisken MÅSTE synas på bilden. Det är tillåtet att ha handen över fisken så länge den inte skymmer huvudet eller stjärtfenan.

Bilderna får inte manipuleras på något sätt.

Måttet ni får skall avrundas uppåt till nästkommande hel centimeter. D.v.s. 28,2 = 29 och 28,9 är också =29 cm.

Nummerbrickan/Liknande måste vara helt synlig för att fisken skall räknas. Syns inte nummerbrickan trotts att bilden är bra i övrigt så godkänns inte den fisken i tävlingen.